Velkommen til Namsmannen.org

Velkommen til Namsmannen.org, et privat nettsted om den norske namsmannen sin funksjon og oppgaver samt annen relevant informasjon om namsmannen eller namsfogden som funksjonene kalles i en del av de store byene i Norge.

Namsmannens oppgaver er todelt noe som mange er spesielt i seg selv. På den ene siden skal namsmannen hjelpe gjeldsofre i forbindelse med søknad om gjeldsordning i henhold til gjeldsordningsloven. På den andre siden er det samtidig namsmannen som gjennomfører tvangsfullbyrdelse som avholdelse av utleggsforretning, tvangsfravikelse av eiendom og gjennomføring av tvangssalg. Det sier seg selv at mange gjeldsofre som er avhengig av namsmannens hjelp i forbindelse med gjeldsordning finner dette mildt sagt spesielt da ofte den samme personen er den som har foretatt alvorlig inngripen hos gjeldsofferet tidligere.  Vi er svært skeptisk til denne dobbeltrollen som namsmannen er tildelt og finner det merkelig at det ikke er større fokus i samfunnet på dette.

I de største byene er namsmann funksjonen ofte mer adskilt fra politiet enn i mindre byer og kommuner. I slike tilfeller kaller namsmannen seg for namsfogd. I praksis er det liten forskjell utover den interne rollefordelingen og at en løsning med namsfogd normal skal føre til mer kompetent saksbehandling da de ikke skal utføre politiets oppgaver parallelt med namsmannens oppgaver. Når det er lennsmannen som utfører namsmannens oppgaver får ellers lovlydige innbyggere fort en negativ holdning til politiet. Dette sier det seg selv at er lite heldig da politiet til enhver tid er avhengig av så bred støtte i befolkningen som mulig.

Diskusjonen om hvorvidt namsmann funksjonen skal samles på ett sted i Norge kommer stadig oftere opp. Dette stiller vi bak namsmannen.org oss veldig positivt til da dette åpenbart vil føre til et kompetansesenter med vesentlig kompetanseheving. Det er et allerede velkjent problem at lovverket håndheves veldig forskjellig rundt om i landet sett i forhold til grensesetting for hva og hvor mye det tas utlegg i og hva som settes av til livsopphold. Samtidig risikerer man ikke å bli utsatt for såkalt trynefaktor, eller beskyldninger om dette, som fort kan skje på mindre steder.

Problemet med hvilket beløp som skal settes av til livsopphold ble imidlertid mindre etter at det ble innført standardiserte livsoppholdssatser i egen forskrift i 2014. Disse livsoppholdssatsene var imidlertid generelt lavere enn det som ble praktisert tidligere og medfører at gjeldsofre sliter generelt mer enn tidligere til tross for en mer rettferdig fordeling avhengig av hvor skyldner bor i landet. Samtidig ser vi at trekkmyndighetene sliter når det skal gjøres unntak fra satsene, noe det er rom for i tilfeller hvor det er saklig grunn til dette.

Til nå har vi hovedsakelig sett at dette praktiseres i tilfeller hvor det går i skyldners disfavør spesielt i saker hvor skyldner mottar trygdeytelser fra Norge og er bosatt i utlandet. Dette er ikke urimelig i seg selv når skyldner har bosatt seg i et lavkostland men det er kritikkverdig at Namsfogden i Oslo, som er ansvarlige for denne type saker, benytter seg av grunndata som ikke tar forbehold om forskjellige krav til levestandard i de forskjellige landene. For å klare seg på dette blir derfor skyldner presset til å tilpasse seg lokale forhold som ofte medfører en vesentlig nedgang i levestandard i forhold til det de er vant til i fra Norge. Dette var neppe lovgivers intensjon.

Denne betydelige nedgangen i midler avsatt til livsopphold i 2014 ble forunderlig nok gjennomført med støtte fra det som noe uriktig fremstår som gjeldsofrenes egen organisasjon, nemlig Gjeldsofferalliansen. Dette har nok vært et av flere bidrag til at Gjeldsofferalliansen stadig blir mindre og mindre synlige i media og samfunnsdebatten mens organisasjoner som FMUF som står bak Facebook siden "steng oslo credittservice" tar mer og mer plass.

Dette nettstedet må ikke forveksles med noe offisiell informasjon om namsmannen. Du skal imidlertid ikke se bort ifra at du finner nettstedet nyttig og relevant for deg som må forholde deg til namsmannen.